Algemene voorwaarden Beleef de gastvrijheid – oktober 2017


Algemeen

Beleef de gastvrijheid is opgericht door Judith Wassens-Geerdinck, gevestigd in Zwolle en 4 oktober 2017 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 69752133.

Bedrijfsomschrijving
Beleef de gastvrijheid is een adviesbureau voor gastvrije bedrijfsvoering. Het richt zich op allerlei bedrijven in verschillende branches. De voornaamste diensten die worden geleverd zijn mystery visits, adviesgesprekken en presentaties/workshops/inspiratiesessies op bijeenkomsten en evenementen.

Tarieven
De tarieven op de offerte van Beleef de gastvrijheid zijn exclusief 21% BTW en exclusief reis- en onkostenvergoeding.
De tarieven gelden voor geleverde diensten in 2017. Beleef de gastvrijheid behoudt zicht het recht om de tarieven in 2018 te wijzigen.

Reis- en onkostenvergoeding
Beleef de gastvrijheid hanteert een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer. Bij onkosten kunt u denken aan de aankoop van een dienst of product ten behoeve van de uitvoering van een opdracht. Deze zullen op de eindfactuur worden gedeclareerd.

Betalingstermijn
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De opdrachtgever verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Beleef de gastvrijheid t.n.v. J. A. Geerdinck op het IBAN rekeningnummer NL61 INBG0659163683
Indien er niet binnen 14 dagen wordt betaald, stuurt Beleef de gastvrijheid eerst een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Beleef de Gastvrijheid gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Beleef de gastvrijheid genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Annuleringsvoorwaarden
Indien een mystery visit of adviesgesprek onverhoopt niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden afgezegd in verband met de gereserveerde tijd.
Gebeurt dit niet binnen deze termijn, dan ziet Beleef de gastvrijheid zich genoodzaakt om 50% van de factuur in rekening te brengen als annuleringskosten.

​Indien een lezing/workshop/inspiratiesessie niet door kan gaan dient deze minimaal 7 dagen van te voren schriftelijk te worden afgezegd, dit in verband met de reeds getroffen voorbereidingen.
Gebeurt dit niet binnen deze termijn, dan ziet Beleef de gastvrijheid zich genoodzaakt om 50% van de factuur in rekening te brengen als annuleringskosten.

Beleef de gastvrijheid behoudt zicht het recht om een afspraak te verzetten indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst, bijvoorbeeld bij ziekte en/of overmacht.

Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Beleef de gastvrijheid is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De opdrachtgever zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar gastvrijheid. Beleef de gastvrijheid is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Beleef de gastvrijheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.


Klachten
Beleef de gastvrijheid zal alles in het werk stellen om een opdrachtgever goed van dienst te zijn. Echter kan het voorkomen dat de opdrachtgever toch niet tevreden is.

In dit geval dient dat binnen 14 dagen na levering van de dienst schriftelijk gecommuniceerd te worden met Beleef de gastvrijheid die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een goede en passende oplossing te komen.